เรื่อง    ความรู้สึกไม่ปลอดภัย / ความกลัว
พระคัมภีร์    ปฐมกาล  1:2; 1:31 และ ฟิลิปปี 4:13
ภาพรวม    ให้เด็กๆ เอื้อมมือเข้าไปในกล่องเปล่า เพื่อจะได้ “คลำ” ว่าพระเป็นเจ้าทรงใช้อะไรสร้างโลก
อุปกรณ์    กล่องกระดาษใหญ่ 1 ใบ เจาะรูให้มือล้วงเข้าไปได้
ประสบการณ์    ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม และส่งกล่องกระดาษไปรอบๆวง เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้เอื้อมมือเข้าไปในกล่อง  และคลำสิ่งที่อยู่ในกล่อง

•    ให้แต่ละคนคิดว่าจะใช้สิ่งที่ตนเองคลำพบในกล่องไปสร้างอะไร  คุณครูไม่ต้องบอกเด็กว่าในกล่องมีอะไร
•    เมื่อทุกคนได้เอื้อมมือเข้าไปคลำในกล่องแล้ว  ครูถามเด็กๆ ว่า เมื่อเอื้อมมือเข้าไปในกล่องแล้วรู้สึกอย่างไร นักเรียนสามารถสร้างอะไรจากความว่างเปล่า  พระเป็นเจ้าทรงสร้างอะไรจากความว่างเปล่า

 

อ่านพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:2
แผ่นดินยังเป็นที่ร้างไร้รูปร่าง ความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกล้า พัดอยู่เหนือน้ำ


•    พระเป็นเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งที่เราเห็นจากความว่างเปล่า  ดังที่เรารู้สึกเมื่อเอื้อมมือคลำในกล่อง

 

การตอบรับ   

บางครั้งเมื่อเราพบอะไรใหม่หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยเห็น  เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือมีความกลัว  แต่พระเป็นเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นดี  และทรงสามารถช่วยเราไม่ให้กลัว   

 

อ่านพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:31
พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมาก มีเวลาค่ำ มีเวลาเช้า นับเป็นวันที่หก
•    พระเป็นเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดี  ซึ่งรวมทั้งเด็กๆ ทุกคนและครูผู้สอนด้วย  เมื่อเรารู้สึกกลัวกับการที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ๆ ให้เราจำไว้ว่า พระเป็นเจ้าทรงรักเราและทรงเห็นว่าสิ่งสร้างทุกอย่างนั้นดี พร้อมกับพระเป็นเจ้า เราสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้โดยไม่กลัว

ส่งท้าย
อ่านพระคัมภีร์ ฟิลิปปี 4:13
ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า

 

  • ให้เด็กๆ ยื่นมือออกเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยในมือของเขา และภาวนา “ข้าแต่พระเป็นเจ้า  พวกลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างทุกสิ่งที่พวกลูกได้เห็นจากความว่างเปล่า  เมื่อพวกลูกต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใหม่ๆ  โปรดทรงช่วยให้พวกลูกจำไว้ว่า  พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นดี  พร้อมกับพระองค์  พวกลูกจะสามารถทำได้ทุกอย่าง  อาแมน”