แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง           การนมัสการ
พระคัมภีร์    มัทธิว 4:10, ยอห์น 9:31
ภาพรวม      ให้เด็กๆ แสดง ในชีวิตแต่ละวันนั้น  มนุษย์เรากราบนมัสการอะไรบ้าง  แล้วให้ระดมพลังความคิดถึงเรื่องวิธีการที่พวกเขาสามารถนมัสการพระเป็นเจ้า (ไม่เหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา)
อุปกรณ์           กระดาษ ดินสอ กระดาษแผ่นเล็กๆ  หนังสือนิตยสาร  และหมวก 1 ใบ  หรือชาม
ประสบการณ์    แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย  ไม่ควรมากกว่า 3 กลุ่ม  แจกกระดาษ  ดินสอ  หนังสือนิตยสารให้แต่ละกลุ่ม

ครูถาม

  • การกราบนมัสการบุคคลหรือสิ่งของ หมายความว่าอย่างไร
  • ถ้าเธอต้องการกราบนมัสการใครบางคนหรือสิ่งของบางอย่าง  เธอควรจะทำอย่างไร
  • พระเป็นเจ้าทรงให้มนุษย์นมัสการสิ่งใดในชีวิต

ปฏิบัติ

  • ให้แต่ละกลุ่มหาภาพบุคคลหรือสิ่งของที่มนุษย์ในทุกวันนี้กราบนมัสการ  แล้วกลุ่มช่วยกันตัดสินใจว่าจะแสดงเป็นละครใบ้ได้อย่างไร (แสดงละครใบ้ว่ามนุษย์กราบนมัสการบุคคลหรือสิ่งของอย่างไรบ้าง)  เช่น  เพชรราคาแพง  เงินทอง ฯลฯ
  • หลังจากนั้น  ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงละครใบ้ที่เตรียม  และให้เด็กอื่นๆ ที่ดูช่วยกันทายว่าสิ่งที่กลุ่มนั้นแสดงการกราบนมัสการคืออะไร

การตอบรับ   
ครูถาม

  • รู้สึกอย่างไรที่ดูละครใบ้ถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์กราบนมัสการในชีวิตแต่ละวันของเขา
  • ทำไมมนุษย์จึงกราบนมัสการสิ่งของต่างๆ เหล่านั้น
  • เธอกราบนมัสการสิ่งใดในชีวิตของเธอ


อ่านพระคัมภีร์ มัทธิว 4:10
พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”

ส่งท้าย    แจกกระดาษแผ่นเล็กที่เตรียมมา  และดินสอให้แต่ละกลุ่ม 

อ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 9:31
เราทั้งหลายรู้ว่า พระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังผู้ที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์เท่านั้น

ถาม

  • ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟังนี้  พระเป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะกระทำอะไรเมื่อเรากราบนมัสการพระองค์


อธิบาย

  • พระเป็นเจ้าทรงสดับฟังเราเมื่อเรากราบนมัสการและเชื่อฟังพระองค์  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีว่า ในสัปดาห์ต่อไปเราจะกราบนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยวิธีใด เช่น  ไปเฝ้าศีล  ภาวนาร่วมกันทุกวัน เมื่อได้ความคิดแล้วให้เขียนลงในกระดาษ  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มใส่ลงในหมวกหรือชามที่เตรียมไว้

ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มจับกระดาษที่แต่ละกลุ่มเขียนใส่ลงในหมวก  กลุ่มใดได้สิ่งใดให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเซ็นชื่อรับทราบ  และนำไปปฏิบัติตามที่มีเขียนไว้ในกระดาษนั้น