แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระอานุภาพ

เรื่อง         ความเชื่อ
พระคัมภีร์    เอเฟซัส 3:20-21
ภาพรวม     เด็กตัดสินใจเลือก  และเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจที่แสดงพลังของพระเป็นเจ้า
อุปกรณ์     เชือก 1 เส้น  ตะกร้า 1 ใบ  ลูกเทนนิส 2 ลูก
ประสบการณ์

  • หาอาสาสมัคร 2 คน  ให้ผูกมือไขว้หลังอาสาสมัครคนหนึ่งด้วยเชือกที่เตรียมไว้  แจกลูกเทนนิสให้อาสาสมัครทั้ง 2 คน คนละ 1 ลูก  ให้เขายืนห่างจากตะกร้า 10 ฟุต  และให้โยนลูกเทนนิสใส่ตะกร้า  แต่ละคนจะโยนกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ
  • ก่อนอาสาสมัครจะโยนลูกเทนนิส  ให้เด็กทุกคนในห้องเป็นผู้สังเกตการณ์และเลือกว่าจะยืนอยู่ข้างหลังอาสาสมัครคนใดที่พวกเขาคิดว่าสามารถโยนลูกเทนนิสลงตะกร้า

ครูถาม

  • ทำไมจึงเลือกอยู่ฝ่ายอาสาสมัครคนนั้น
  • เธอมีความเชื่อมั่นในบุคคลใด
  • ให้อธิบายความเชื่อคืออะไร

การตอบรับ    

  • แก้เชือกที่มัดมืออาสาสมัครออก  ให้เด็กทุกคนนั่งเป็นวงกลม  

อ่านพระคัมภีร์ เอเฟซัส 3:20-21
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด  ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร และในพระคริสตเยซู ทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร อาเมน

ครูถาม

  • “พระเป็นเจ้าสามารถกระทำได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราขอหรือคาดคิด” หมายความว่าอะไร
  • พระเป็นเจ้าเหมือนกับอาสาสมัครที่ถูกมัดมือหรือคนที่ไม่ถูกมัดมากกว่ากัน อธิบาย
  • ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้รับฟัง  เหตุผลที่ดีที่เราควรมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าคืออะไร

ส่งท้าย    

  • ให้เด็กแต่ละคนขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงกระทำสิ่งต่างๆที่เราสามารถกระทำได้  เช่น “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงทำให้แผ่นดินไหวหยุดลง” และให้เด็กคนอื่นๆ รับด้วยคำว่า “ไชโย แด่พระเป็นเจ้า”