แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

III. คำเตือนใจกรุงเยรูซาเล็มให้มีความหวังa


    5ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงทำใจดีๆไว้
    ท่านทั้งหลายซึ่งทำให้ทุกคนยังคงระลึกถึงอิสราเอลb
    6พระเจ้าทรงขายท่านทั้งหลายให้แก่ชนต่างชาติ
    มิใช่เพื่อให้ท่านต้องพินาศ
    แต่พระองค์ทรงมอบท่านให้ศัตรู
    เพราะท่านทำให้พระองค์กริ้ว
    7ท่านถวายบูชาแก่ปีศาจ ไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้า
    ท่านจึงทำให้พระผู้สร้างทรงพิโรธ
    8ท่านลืมพระเจ้านิรันดรผู้ประทานอาหารแก่ท่าน
    ท่านทำให้กรุงเยรูซาเล็มที่เลี้ยงดูท่านต้องโศกเศร้า
    9นครนี้จึงเห็นพระพิโรธจากพระเจ้าลงมาเหนือท่าน และพูดว่า
    
“บรรดาเมืองรอบๆศิโยนเอ๋ย จงฟังเถิด
พระเจ้าทรงส่งความทุกข์ยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้า
10เพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้านิรันดร
ทรงนำบุตรชายหญิงของข้าพเจ้าไปเป็นเชลย
11ข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูเขามาด้วยความยินดี
แต่ต้องร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อเขาต้องจากไป
12อย่าให้ผู้ใดยินดีเมื่อเห็นข้าพเจ้าต้องเป็นม่าย
ถูกทุกคนทอดทิ้ง
ข้าพเจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวเพราะบาปของบรรดาบุตร
ที่หันหลังให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า
13เขาไม่เอาใจใส่ข้อกำหนดของพระองค์
ไม่ดำเนินตามทางบทบัญญัติของพระเจ้า
ละทิ้งหนทางคำสั่งสอนให้บรรลุถึงความชอบธรรมของพระองค์
14บรรดาเมืองรอบๆศิโยน จงมาเถิด
จงพิจารณาถึงการที่พระเจ้านิรันดรทรงนำบุตรชายหญิงของข้าพเจ้าไปเป็นเชลย
15พระองค์ทรงนำชนชาติจากแดนไกลมาโจมตีเขา
เป็นชนชาติชั่วร้ายต่างภาษา
ที่ไม่เคารพผู้อาวุโส ไม่มีความเมตตาต่อเด็กๆ
16ชนชาตินี้มาพรากบุตรชายหญิงที่รักไปจากหญิงม่าย
และปล่อยให้นางอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีบุตรเหลืออยู่เลย
17ข้าพเจ้าจะช่วยท่านทั้งหลายได้อย่างไร
18พระองค์ผู้ทรงนำภัยพิบัติมาเหนือท่าน
จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูได้
19ลาก่อน ลูกเอ๋ย จงไปเถิด
ข้าพเจ้าต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว
20ข้าพเจ้าได้ถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในยามสันติ
แล้วสวมเสื้อกระสอบชุดไว้ทุกข์เพื่ออธิษฐานภาวนา
ข้าพเจ้าจะร้องหาพระเจ้านิรันดรทุกวันที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่

21ลูกเอ๋ย จงทำใจให้ดี จงร้องหาพระเจ้าเถิด
พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นเงื้อมมือศัตรูที่กดขี่ข่มเหงท่าน
22ข้าพเจ้าหวังว่าพระเจ้านิรันดรจะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น
พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์จะประทานความยินดียิ่งใหญ่ให้ท่าน
พระเจ้านิรันดรจะทรงพระเมตตาประทานความรอดพ้นแก่ท่านโดยเร็ว
23ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ร้องไห้เมื่อเห็นท่านทั้งหลายจากไป
แต่พระเจ้าจะทรงนำท่านกลับมาหาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะร่าเริงยินดีตลอดไป
24บัดนี้ บรรดาเมืองรอบๆศิโยนได้เห็นท่านทั้งหลายถูกจับเป็นเชลยฉันใด
ในไม่ช้าเขาก็จะเห็นพระเจ้าทรงช่วยท่านให้รอดพ้นฉันนั้น
พระเจ้านิรันดรจะประทานความรอดพ้นแก่ท่าน
โดยทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ที่สว่างสุกใส
25ลูกเอ๋ย จงพากเพียรอดทนการลงโทษที่พระเจ้าทรงส่งมาให้ท่านเถิด
ศัตรูได้ข่มเหงท่าน
แต่ในไม่ช้า ท่านจะเห็นความพินาศของเขา
และจะเหยียบคอของเขา
26ลูกที่บอบบางของข้าพเจ้าต้องเดินตามทางขรุขระ
ถูกศัตรูกวาดต้อนไปเหมือนแกะที่ถูกปล้น
27ลูกเอ๋ย จงทำใจให้ดี จงร้องหาพระเจ้าเถิด
เพราะพระองค์ผู้ทรงทดลองท่านจะทรงระลึกถึงท่าน
28ใจของท่านเคยออกห่างจากพระเจ้าฉันใด
จงกลับมาแสวงหาพระองค์เป็นสิบเท่าฉันนั้นเถิด
29เพราะพระองค์ผู้ทรงนำความชั่วร้ายมาเหนือท่าน
จะประทานความรอดพ้นและความยินดีแก่ท่านตลอดไป”

30กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงทำใจให้ดีเถิด
พระองค์ผู้ประทานนามให้ท่านก็จะประทานกำลังใจแก่ท่านc
31วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่ทำร้ายท่าน
และยินดีเมื่อเห็นท่านล้มลง
32วิบัติจงเกิดแก่เมืองทั้งหลายที่จับลูกของท่านไปเป็นทาส
วิบัติจงเกิดแก่เมืองที่รับบุตรของท่านไว้เป็นทาส
33เมืองนั้นยินดีเพราะท่านล้มลง
และร่าเริงเพราะท่านพินาศฉันใด
เมืองนั้นก็จะเป็นทุกข์เพราะจะถูกทำลายลงฉันนั้น
34เราจะทำให้เมืองนั้นสูญเสียความยินดีที่มีพลเมืองมากมาย
ความโอหังของเมืองนั้นจะกลับเป็นการไว้ทุกข์
35พระเจ้านิรันดรจะทรงส่งไฟลงมาเหนือเมืองนั้นนานหลายวัน
บรรดาปีศาจจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นเป็นเวลานานกว่านั้นอีก
36กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงมองไปทางทิศตะวันออกเถิด
จงดูความยินดีที่พระเจ้าจะประทานให้
37ดูซิ บรรดาบุตรที่ท่านเคยเห็นจากไปนั้นกำลังกลับมา
เขาทั้งหลายจะกลับมารวมกันทั้งจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ตามพระดำรัสของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
เขาจะโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
5.    1กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด
    จงสวมสิริรุ่งโรจน์เป็นอาภรณ์งดงามที่มาจากพระเจ้าไว้ตลอดไป
    2จงสวมความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม
    จงสวมสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้านิรันดรเป็นมงกุฎบนศีรษะ
    3เพราะพระเจ้าจะทรงสำแดงความรุ่งโรจน์ของท่านแก่ทุกคนภายใต้ท้องฟ้า
    4พระเจ้าจะทรงเรียกนามของท่านตลอดไปว่า
    “สันติจากความชอบธรรม” และ “สิริรุ่งโรจน์จากความยำเกรงพระเจ้า”a
    5กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงยืนบนที่สูง
    จงมองไปทางทิศตะวันออกเถิด
จงเห็นบรรดาบุตรของท่านมาชุมนุมกัน
จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามพระดำรัสของพระเจ้า
    เขาโห่ร้องยินดีเพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงเขา
    6เขาต้องเดินออกไปจากท่าน เพราะศัตรูกวาดต้อนเขาไป
    บัดนี้ พระเจ้าทรงนำเขากลับมาหาท่าน
ได้รับการยกย่องรุ่งเรืองดุจกษัตริย์ทรงชัยบนพระบัลลังก์b
7พระเจ้าทรงบัญชาให้ภูเขาสูงและหินผาถาวรถูกปรับให้ต่ำลง
ทรงบัญชาหุบเขาให้ถูกถมจนเต็มเป็นพื้นดินราบ
เพื่ออิสราเอลจะได้เดินอย่างปลอดภัยในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
8พระเจ้าทรงบัญชาให้ป่าและต้นไม้หอมทุกชนิดแผ่ร่มเงาปกคลุมอิสราเอล
9พระเจ้าจะทรงส่องแสงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์นำอิสราเอลด้วยความยินดี
พระองค์จะประทานความรักมั่นคงและความชอบธรรมแก่เขาด้วย