แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
คู่มือแนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น

วันวิสาขบูชา


visakhabucha

ความเป็นมา
วิสาขบูชา จากคำว่า "วิสาขปุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน 6) ซึ่งชาวพุทธไทยถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการคือ

1. วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ แคว้นสักกะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธสักราช 80 ปี

2. วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์  ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  แคว้นมคธในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา  ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
3. วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) อยู่ในสวนวโนทยานของมัลละกษัตริย์  ใกล้กรุงกุสินาราก่อนพุทธศักราช ขึ้น 15 ค่ำวันเพ็ญเดือน 6 ปีมะเส็ง รวมสิริอายุได้ 80 พรรษา ก่อนพุทธศักราช 1 ปี (ชาวพุทธในประเทศอื่นถือว่าเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าเท่านั้น)

ขั้นตอนของพิธี
1. ตอนเช้า ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
2. ไปวัดปฏิบัติธรรม  รับศีล  และฟังพระธรรมเทศนา  เช่น การรักษาศีล 5 และศีล 8 การนั่งสมาธิ  ภาวนา และงดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง
3. ไปเวียนเทียนร่วมพิธีกรรมในสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การเวียนเทียน วิธีปฏิบัติยืนหันหน้าตรงต่อพระพุทธรูป  พระสงฆ์อยู่ด้านหน้า  ฆราวาสจุดเทียน  ทำทักษิณาวรรต  รอบพระอุโบสถหรือรอบพระสถูปเจดีย์  ขณะที่เดินควรสำรวมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดเวลาที่เวียนเทียน  มือถือเครื่องสักการะบูชา  มีธูปเทียนดอกไม้และพนมมือ  เพื่อให้จิตใจของตนอยู่กับองค์พระและมีสมาธิ
4. ประดับธงชาติ  ธงธรรมจักร  ตามอาคารบ้านเรือน วัด และสถานที่ราชการ วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก เพราะองค์กร UNESCO ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธของโลก

แนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิก
วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ  มีพิธีกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันคือ
1. การตักบาตร และกรวดน้ำ คริสตชนทั่วไปไม่สามารถกระทำการตักบาตรและการกรวดน้ำในรูปแบบทางการที่คนพุทธทั่วไปปฏิบัติ  คริสตชนคาทอลิกควรเลือกหาวิธีการทำบุญ  ซึ่งมีหลากหลายวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรืออาจเป็นที่สะดุดได้  คริสตชนที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้สามารถช่วยเหลือจัดการต่างๆอย่างเต็มที่  แต่มอบหมายหน้าที่การตักบาตรและการกรวดน้ำให้แก่คนพุทธ
2. การปฏิบัติธรรม การรับศีล เนื่องด้วยการรับศีลต้องรับไตรสรณคมน์จึงเป็นเรื่องของคนพุทธ ส่วนการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ  ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา  หากคริสตชนจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้น เพราะเป็นหน้าที่จริงๆคริสตชนคาทอลิกควรอยู่ร่วมกันโดยปฏิบัติตนอย่างสุภาพ
3. การเวียนเทียน เป็นเรื่องของคนพุทธ เพราะการเวียนเทียนเป็นพิธีกรรม เฉพาะที่กระทำเพื่อบูชาพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณเป็นพิธีการแสดงออกถึงความเชื่อถือในพระพุทธเจ้า  ในฐานะคริสตชนที่เชื่อถือพระเป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร พระจิต จึงไม่ควรไปร่วมในพิธีนี้

โรงเรียนคาทอลิก

  • กรณีโรงเรียนคาทอลิกมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ควรให้ครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นผู้จัดพิธีการและควรจัดกิจกรรมดังกล่าวบริเวณวัดพุทธที่อยู่ใกล้เคียง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและควรปรึกษาหารือหรือขออนุญาตต่อผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง