คู่มือแนวทางการปฏิบัติตนของคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น


วันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ  มีพิธีกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันคือ

อ่านทั้งหมด