^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

RCIA (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก) คืออะไร


RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults
(พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)
คืออะไร


มารู้จัก RCIA

หลายวัดมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรมแก่ผู้ใหญ่ที่สนใจชีวิตคริสตชน โดยจัดสอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์  หรือในวันธรรมดา และพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการตามที่       พระศาสนจักรพยายามรื้อฟื้นนำแบบสมัยแรกเริ่มมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอีกครั้ง หลายวัดจัดพิธีศีลล้างบาปเสร็จแล้ว  ก็ไม่มีการติดตาม

เนื่องจากยุคแรกของการเริ่มศาสนาคริสต์ ผู้สนใจศาสนาต้องรับการอบรมเป็นระยะเวลา 2-3 ปี  ไม่รีบเร่งให้คนรับพิธีศีลล้างบาปมากๆ  หรือเป็นแค่พิธี แต่ตัวผู้สนใจยังไม่พร้อม ต่อมาในศตวรรษที่ 6 ผู้คนเริ่มยอมรับวิถีชีวิตแบบชาวคริสต์มากขึ้น ยิ่งเมื่อผู้นำครอบครัวหรือผู้นำหมู่บ้านศรัทธา  สมาชิกในครอบครัว  สมาชิกในหมู่บ้านก็รับความเชื่อตามผู้นำ  การเอาใจใส่อบรมคำสอนแบบเข้มข้นจึงลดลง  ยิ่งมีการโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กทารกมากขึ้น การติดตามสอนคำสอนแก่พวกเขา เวลาที่โตขึ้นเป็นวัยรุ่น เป็นเยาวชน และเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งลำบาก เพราะถือว่าการเรียนคำสอนเป็นเรื่องของเด็กๆ อีกทั้งหาเวลามาเรียนก็ยากขึ้น  การดำเนินชีวิตจึงไม่ลึกซึ้ง   อาจเป็นคริสตชนแต่ชื่อเท่านั้น  คริสตชนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์

ในการประชุมพระสังฆราช  ในสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2  (คศ. 1962-1965)  จึงได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข พิธีประกอบศีลล้างบาปผู้ใหญ่ กำหนดให้รื้อฟื้นการเตรียมเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้นตอน  เพื่อให้เวลาเตรียมเป็นคริสตชน ต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  ดังที่สมณกระทรวงคารวกิจ ได้ประกาศใช้ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults ตัวย่อ คือ RCIA)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1972  (30 ปีมาแล้วครับ)

กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน
เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม  ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก
 • •    ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
 • •    ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ
 • •    อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง
1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน)  ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง  (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา  และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง  (Catechumens)
5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน  เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต  มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ  ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม  (กุมภาพันธ์-มีนาคม)
6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน   ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์  เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
528
11609
528
331693
816522
16568060
Your IP: 3.214.224.224
2020-02-23 01:41

สถานะการเยี่ยมชม

มี 213 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk