Lord

องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระนามแห่งความเคารพ เมื่อเราขานพระนามพระเยซูเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นความหมายที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า