Liturgy of the Eucharist

พิธีกรรมภาคศีลมหาสนิท เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึงและโมทนาคุณแห่งการอุทิศถวายพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า