แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Emmanuel

อิมมานูเอล

อิมมานูเอล หมายความว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” และยังเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระเยซูเจ้าด้วย