แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

creator

พระผู้สร้าง

พระผู้สร้างคือผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมา เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง ที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น