แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

virtues

คุณธรรม คือคุณลักษณะดีที่เอื้อให้บุคคลกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง คุณธรรมสามประการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก