แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 12:24-26) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดร...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 222 มโนธรรม (CCC ข้อ 1776-1782) ‘มนุษย์พบกฎหนึ่งในส่วนลึกของมโนธรรมที่... เขาต้องเชื่อฟัง และเสียงของกฎนี้... คอยเรียกเราอยู่เสมอให้รักและทำดี แต่ให้หลีกเลี่ยงความชั่ว’ (CCC 1776) บุญราศีจอห์น เฮนรี นิวแมน...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 18:1-5, 10, 12-14) เวลานั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 221 อารมณ์ (CCC ข้อ 1762-1770) ‘การรักคือการปรารถนาให้ใครคนหนึ่งได้รับความดี’ (นักบุญโทมัส อไควนัส) คำว่า อารมณ์...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

12. เราสามารถบอกได้อย่างไรว่า อะไรคือความเชื่อแท้ เราพบความเชื่อแท้ได้ในพระคัมภีร์ และในธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร...
11. ทำไมเราจึงต้องส่งต่อความเชื่อ เราส่งต่อความเชื่อ เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเราไว้ “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”...
10. ทุกอย่าง มีตรัสไว้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าแล้วใช่หรือไม่ หรือว่ายังมีการเผยแสดงต่อจากพระองค์อีก พระเจ้าเสด็จมาสู่โลกในองค์พระเยซูคริสตเจ้า...
9. พระเจ้าทรงแสดงอะไรแก่เราเกี่ยวกับพระองค์เอง เมื่อทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้เรา ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงแสดงความรักเมตตาอย่างสุดซึ้งแก่เรา...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

ความสุขแท้จริง re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. อธิบายพระวรสารนักบุญมัทธิว...
holy communion1
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย...

ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดอบรมพระคัมภีร์ ปี 2022 หัวข้อ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2022 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เปิดการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม...
แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 2 คน ได้แนะนำการใช้หนังสือจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย-หญิง และ...

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม)...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ความเข้าใจ
สภษ. 2:5-6 ลูกก็จะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และจะพบความรู้จักพระเจ้า...
พระวาจาหนุนใจ - พละกำลัง
อสย. 40:29 พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนเปลี้ย ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ไม่มีกำลัง...
พระวาจาหนุนใจ - ความชอบธรรม
สดด. 119:160 สาระสำคัญแห่งพระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระวินิจฉัยเที่ยงธรรมทุกประการของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Pentecost
เปนเตกอสเต แปลว่า “ห้าสิบวัน” หมายความว่า...
penitential rite
จารีตพิธีโปรดบาป อยู่ในช่วงเริ่มต้นของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นเวลาที่เราทูลต่อพระเจ้าว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างเช่นที่ควรจะกระทำ เราจึงวอนขอพระเมตตาและการอภัยจากพระเจ้าและจากหมู่คณะคริสตชน
penance
การใช้โทษบาป เป็นบทภาวนาหรือกิจการดีที่เราต้องปฏิบัติ การใช้โทษบาปแสดงถึงความเสียใจที่ได้กระทำบาป และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม...

ประวัตินักบุญ

Dedication of the Basilica 6
วันที่ 5 สิงหาคม : วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ (Dedication of the Basilica of St. Mary Major) ได้มีการโต้เถียงกันทางด้านเทววิทยาเรื่องธรรมชาติทั้งสองของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์...
16542079548977
วันที่ 4 สิงหาคม ระลึกถึง นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์ (St John Baptist Mary Vianney, Priest, memorial)...

CCBKK Channel

youtube1

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3539
12087
37376
123958
397162
27032591
Your IP: 3.229.117.123
2022-08-10 08:53

สถานะการเยี่ยมชม

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์