Black Ribbon

ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5257
5975
11232
157353
231535
7465022
Your IP: 54.92.141.211
2017-10-23 18:27

สถานะการเยี่ยมชม

มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระศาสนจักรในฐานะ “ประชากรของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร?

Saint Peters square and Basilicaประชาคมคริสตชน
สมาชิกทั้งหลายของประชาคมที่ถูกก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์แบ่งปันความสนใจทั้งหลายที่มีร่วมกัน  และทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายทั้งหลายที่เหมือนกัน  ประชาคมนี้จึงเป็นครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยบรรดาผู้มีความเชื่อ, ก่อเกิดขึ้นโดยอาศัยพระนามพระเยซู และได้รับการค้ำจุนจากพระจิต  คริสตชนทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลและแตกต่างกันทีเดียว  แต่พวกเขามีบางสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตเหมือนกันคือ อาศัยศีลล้างบาปนำพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวคริสตชน, พวกเขามารวมกันเป็นประชาคมเพื่อแสดงความขอบคุณและสรรเสริญความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเรามาไว้ด้วยกัน และรวมเราเข้าเป็นประชากรของพระองค์ เพื่อให้ดำเนินงานของพระองค์ต่อไปบนโลก  เราได้เข้ามาทำงานนั้นให้สำเร็จไปร่วมกับพี่น้องคริสตชนชายหญิงของเราผู้ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้ว และกับบุคคลทั้งหลายซึ่งจะมาหลังจากเรา

พระศาสนจักรคืออะไร?
CCC 751-752; 777
    พระศาสนจักรคือ ประชาคมของผู้คนที่ยอมรับพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งเป็นประชาคมของผู้ที่มีความเชื่อ ซึ่งดำเนินชีวิตโดยมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางและอุทิศตนเองสำหรับความเป็นมิตรพร้อมกับการบริการเพื่อผลประโยชน์แห่งรัชสมัยของพระเจ้า  เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดประชาคมนี้ยังเป็นธรรมล้ำลึกแห่งพระหรรษทานอันแสดงความรักของพระเจ้า
    เพราะพระศาสนจักรไม่เหมือนประชาคมมนุษย์อื่นใด  ดังนั้นจึงไม่มีคำนิยามหรือคำบรรยายหนึ่งเดียวจะสามารถครอบคลุมจุดมุ่งหมายอันมีค่าของประชาคมนี้ได้  สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ใช้ภาพพจน์มากมายจากพระคัมภีร์เพื่อบรรยายพระศาสนจักร คือ ธรรมล้ำลึก, ประชากรของพระเจ้า, พระกายของพระคริสต์, ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู(sacrament of Jesus)
    พระคัมภีร์พูดถึงภาพพจน์อื่นๆของพระศาสนจักรไว้อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ประชากรผู้แสวงบุญ, คอกแกะ หรือทุ่งหญ้าที่เตรียมเพาะปลูก, เจ้าสาวของพระคริสต์, เยรูซาเล็มในสวรรค์ ,กลุ่มคนของพระคริสต์
พระศาสนจักรในฐานะ “ธรรมล้ำลึก” หมายความว่าอย่างไร?
CCC 770-773; 779
    นักบุญออกัสตินนิยามคำว่า “ธรรมล้ำลึก” คือ “เครื่องหมายหนึ่งที่มองเห็นได้ของพระหรรษทานบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้”  การเรียกพระศาสนจักรว่าธรรมล้ำลึก คือการบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพซึ่งไม่สามารถเห็นได้ กำลังทำงานโดยอาศัยประชาคมที่มีความเชื่อนี้ นั่นคือสถาบันที่มีอยู่นี้ เพื่อดำเนินงานไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์ต่อไป
พระศาสนจักรในฐานะ “ประชากรของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร?
CCC 781-786; 802-804
    ภาพพจน์ของพระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเจ้ามีต้นตออยู่ในพันธสัญญาเดิมระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอล  ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่เพียงช่วยเหลือ, ทำให้ศักดิ์สิทธิ์และอวยพรชาวอิสราเอลแต่ละคน  พระเจ้ายังทรงรวมพวกเขาเข้าไว้เป็นประชาคมหนึ่งที่พระองค์ทรงรักด้วย  ในทำนองเดียวกันคริสตชนแต่ละคนที่เป็นวิหารของพระจิตถูกเรียกให้มารวมเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ชีวิต, ความรักและความจริง ร่วมกับผู้เชื่อทั้งหลายในกลุ่มเดียวกัน ที่เราให้ชื่อว่าพระศาสนจักร
    ประชากรของพระเจ้าคือ พวกเราที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว และยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด  ภารกิจของเราคือการดำเนินชีวิตของเราให้เหมือนกับว่าแสงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าส่องไปในโลกโดยผ่านเรา  นั่นคือเมื่อเรารักกันและกัน ความรักของพระเจ้าก็จะปรากฏให้ผู้คนได้เห็น
พระศาสนจักรเป็นเหมือนพระอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่?
CCC 763-764; 769; 782
    ในรัชสมัยของพระเจ้า ลักษณะการดำเนินการที่เป็นการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าในประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาพระองค์ แตกต่างจากพระศาสนจักร  พระศาสนจักรรวมเพียงสมาชิกที่ได้รับศีลล้างบาป  พระอาณาจักรของพระเจ้าแผ่ไปยังมนุษย์ทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือตลอดเวลา  แต่พระศาสนจักรและพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ถูกเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด
    พระศาสนจักรเป็นการแตกหน่อแรกแห่งรัชสมัยของพระเจ้า  สมาชิกของพระศาสนจักรทำงานในนามพระศาสนจักรด้วยการรู้จักคิดอย่างชัดเจน  การบังเกิดพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในตอนจบของประวัติศาสตร์มนุษย์
พระศาสนจักรในฐานะ “พระกายของพระคริสต์” หมายความว่าอย่างไร?
    CCC 787-796; 805-808
    ภาพพจน์สำคัญของพระศาสนจักรในฐานะ”พระกายของพระคริสต์” มีร่องรอยปรากฏในงานเขียนของนักบุญเปาโล ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น (1คร 12:27)  พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย และเราเป็นอวัยวะของร่างกาย  เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยศีลล้างบาป และพระจิตทรงรวมเราเข้าในร่างกายเดียว
    องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพและรุ่งโรจน์ประทับอยู่ในโลกปัจจุบันโดยบรรดาคริสตชน  เราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์, การสัมผัสด้วยความรักของพระองค์, การจ้องมองด้วยความเข้าใจของพระเจ้า, พระวาจาที่เปี่ยมด้วยความเห็นใจของพระองค์ซึ่งปลอบโยนผู้โดดเดี่ยวและทุกข์ทรมาน, เครื่องมือของพระองค์ที่ถูกใช้ เพื่อเทศน์สอนข่าวดีเรื่องการช่วยให้รอดพ้น
    การเข้าใจพระศาสนจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์ยังเน้นย้ำศักดิ์ศรีของสมาชิกแต่ละคนด้วย ในเมื่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายของบุคคลหนึ่งมีหน้าที่สำคัญเฉพาะอย่างที่ต้องกระทำ  ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนในพระศาสนจักรจึงมีบทบาทสำคัญเฉพาะอย่างที่ต้องแสดงด้วย
พระศาสนจักรคือ เจ้าสาวของพระคริสต์  พระองค์ทรงรักพระศาสนจักรและทรงมอบองค์เพื่อพระศาสนจักร  พระองค์ทรงชำระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์  และทรงทำให้พระศาสนจักรเป็นมารดาที่ให้การดูแลอบรมบรรดาบุตรของพระเจ้าได้อย่างดี
    พระศาสนจักรคือ วิหารแห่งพระจิต  พระจิตเป็นเสมือนวิญญาณแห่งพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า, ต้นกำเนิดชีวิตพระศาสนจักร, ที่มาของเอกภาพในความหลากหลายของพระศาสนจักร, และแหล่งกำเนิดความมั่งคั่งอันประกอบด้วยพระคุณและพระพรพิเศษมากมายของพระศาสนจักร
- หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ,808-809
พระศาสนจักรสมบูรณ์หรือไม่?
CCC 853
    เมื่อบรรดาคริสตชนมีความรัก  พวกเขาสร้างพระกายของพระคริสต์  พระศาสนจักรยังมีลักษณะของมนุษย์เช่นเดียวกับลักษณะของพระเจ้า นั่นคือพระศาสนจักรยังทำบาปต่างๆ   เรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เป็นคริสตชนแสดงให้เห็นว่าเรามีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความบาป  เราเป็นคนที่เดินทางแสวงบุญซึ่งหมายถึง บุคคลที่กำลังเดินไปอยู่รวมกันกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์  แน่นอนปัจจุบันเรายังไม่สมบูรณ์
พระศาสนจักรในฐานะ “ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู” หมายความว่าอย่างไร?
CCC 774-776;780
    ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่ง  โดยนิยามคำว่า สัญลักษณ์หนึ่ง คือบางสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งบ่งบอกความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่ง  ศีลศักดิ์สิทธิ์ยังเป็น “สัญลักษณ์ที่มีผลตามต้องการ” (efficacious symbol)  หมายความว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์นำให้เกิดสิ่งที่มันบ่งบอก  หรือกล่าวได้ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้ความเป็นจริงที่มันเป็นตัวแทนนั้นเกิดขึ้นจริง  ดังนั้นการบอกว่าพระเยซูเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  พระเยซูไม่เพียงพูดถึงพระเจ้า  พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้า  พระองค์ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ความรักของพระเจ้า  พระองค์ทรงเป็นความรักของพระเจ้าเอง  พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่พระองค์เป็นตัวแทน
    พระศาสนจักรชี้ทางให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกไปหาพระคริสต์  แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการประทับอยู่ของพระคริสต์บนโลก  เป็นเครื่องหมายที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนซึ่งบ่งถึงพระพรที่เปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าคือ องค์พระเจ้าเองในประวัติศาสตร์มนุษย์  นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีผลตามต้องการคือ พระศาสนจักรต้องบ่งชี้ไปถึงบางสิ่ง  และต้องนำเราไปหาพระคริสต์ผู้ทรงถูกรวมไว้กับประชากรโดยทางพระศาสนจักร  พระศาสนจักรช่วยเราให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระศาสนจักรเป็นตัวแทนได้
พระศาสนจักรนำเราไปหาพระคริสต์ได้อย่างไร?
CCC 767-768,849-854
    พระศาสนจักรเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์เมื่อพระศาสนจักรแสดงให้เห็นข่าวสารเรื่องความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์, สร้างประชาคมคริสตชน, ช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะบรรดาบุคคลที่ขัดสน, และสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูคริสต์อาศัยพระจิต
    ข่าวสาร  ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายศตวรรษ  พระศาสนจักรได้ประกาศข่าวดีว่าพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงเชิญประชากรทั้งมวลให้มามีชีวิตที่สมบูรณ์  พระศาสนจักรต้องเทศน์สอนข่าวสารนี้แก่คนทั่วไปทุกแห่งหน
    ประชาคม  เพื่อให้พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายที่เชื่อถือได้และบังเกิดผลแห่งพระวรสาร  คนอื่นๆที่ไม่ใช่คริสตชนต้องสามารถเห็นประชาคมที่มารวมกันโดยความเชื่อ ความหวังและความรักภายในพระศาสนจักร  ถ้าผู้ไม่มีความเชื่อเห็นการรัก, การห่วงใยกันในคริสตชน  พวกเขาก็จะสังเกตและถามกันเองว่าคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมั่นสิ่งใด
    การบริการ  ภารกิจที่สามของพระศาสนจักรคือ การบริการ  พระเยซูแสดงวิธีบริการให้เราเห็นเมื่อพระองค์ทรงถอดเสื้อคลุมของพระองค์ออก และล้างเท้าอัครสาวกในช่วงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย  คริสตชนควรจัดหาหรือบริการสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้แก่คนอื่นที่ขัดสน  พระศาสนจักรต้องเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าโดยการเปลี่ยนถ้อยคำเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าให้เป็นการกระทำอันเป็นการช่วยเหลือทุกคนอย่างชัดเจน
    คารวะกิจ  พระศาสนจักรได้รับมอบความรับผิดชอบเรื่องการทำให้ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะธรรมล้ำลึกอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์  พิธีศีลมหาสนิทเป็นช่วงเวลาพิเศษในชีวิตของพระศาสนจักร  เพราะเป็นพิธีที่เฉลิมฉลองและสร้างประชาคมคริสตชน  พร้อมทั้งทำให้สมาชิกของพระศาสนจักรกลายเป็นพระคริสต์สำหรับคนอื่นๆได้

E-book แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

Bible Diary 2017

front resize

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • ccclaw

 • history c

 • haab

 • document

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook